×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2017-03-24

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius atkreipia dėmesį į teisės akto, reglamentuojančio administracinę atsakomybę už rašto darbų įsigijimą, problemas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dr. Vigilijui Sadauskui (toliau – Kontrolierius) gaunant kreipimųsi dėl pasiūlymų įsigyti rašto darbus, atsižvelgiant į studentų atliktų tyrimų duomenis dėl akademinio nesąžiningumo paplitimo aukštosiose mokyklose ir viešai internetinėje erdvėje skleidžiant informaciją, skatinančią rašyti rašto darbus ir juos įsigyti, signalizuojama apie esamą aukštojo mokslo kokybės problemą, kai studentas, nenorintis ar negebantis parašyti rašto darbo (referato, kursinio, baigiamojo diplominio darbo ir kt.), gali lengvai užsisakyti tokią paslaugą ir nesąžiningu būdu įgyti aukštojo mokslo diplomą.

Iki 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) 123 straipsnio, nustatančio atsakomybę už neteisėtą mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvoje nebuvo imtasi realių priemonių, kad būtų suvaldyta rašto darbų pirkimo ir pardavimo situacija. Ši problema buvo palikta aukštosios mokyklos savireguliacijai, t. y. nustačius rašto darbo pirkimo atvejį, dėl sankcijų buvo sprendžiama tik suinteresuotosios institucijos lygmeniu.

Kontrolierius nuo 2014 m. ne kartą Lietuvos Respublikos Seimui teikė siūlymus dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo, nustatant administracinę atsakomybę už pažeidimus, padarytus akademinės etikos ir procedūrų srityje.  Tačiau įstatymų leidėjas į Kontrolieriaus siūlymus atsižvelgė ne visiškai, o 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Kodekse buvo nustatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą siūlymą už neteisėtą baigiamųjų mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms.

Kodekso 123 straipsnyje reglamentuojama: „parengto mokslo ar studijų rašto darbo (kūrinio) (ar jo dalies) pateikimas kitam asmeniui, kai parengusiajam mokslo ar studijų rašto darbą (kūrinį) (ar jo dalį) yra žinoma, kad parengtą mokslo ar studijų rašto darbą (kūrinį) (ar jo dalį) siekiama pateikti kito asmens vardu mokslo ir studijų institucijoms“, o pagal 589 straipsnio 78 punktą Kontrolierius pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolus dėl administracinių nusižengimų numatytų Kodekso 123 ir 507 straipsniuose.

Kontrolierius laikosi pozicijos, kad Kodekso 123 straipsnio įgyvendinimo mechanizmas yra neaiškus dėl šių priežasčių:

Pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų baigiamieji darbai, disertacijos, meno projektai neapima referatų, kursinių ir kitų tarpinių studijų rašto darbų pirkimo ir padavimo. Nors referatų, kursinių ir kitų tarpinių studijų rašto darbų „pirkimas ir pardavimas“ yra ne mažiau svarbus administracinis nusižengimas, tačiau šiuo atveju minėti studijų rašto darbai nepagrįstai eliminuojami.

Be to, neaišku, koks rašto darbų pirkimas ir / ar pardavimas būtų laikomas „neteisėtu“. Pažymėtina, kad pirkimo–pardavimo sandorio neteisėtumo konstatavimas viršytų Kontrolieriaus nustatytą kompetenciją.

Taip pat pastebėtina, kad ne visais atvejais užsakymas parengti rašto darbą ir jo priėmimas būtų įforminamas pirkimo–pardavimo sandoriu, kaip ir ne visais atvejais galėtų būti nustatomas atlyginimas už rašto darbo parengimą. Be to, šiuo metu esantis reglamentavimas nustato atsakomybę už „darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą“, tačiau tokia formuluotė sudaro prielaidą įtariamiesiems padarius administracinį nusižengimą išvengti atsakomybės nurodant, jog darbas buvo padovanotas ar kitaip neatlygintinai perduotas.

Galiojančio Kodekso 123 straipsnyje nustatyta atsakomybė už neteisėtą mokslo darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms. Vadinasi, Kontrolierius 123 straipsnį gali taikyti tik mokslo ir studijų institucijų, kurios nustatytų galimo pažeidimo atvejį, pranešimo apie mokslo ar studijų rašto darbų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą, pagrindu. Iki šios dienos nei viena mokslo ar studijų institucija nepateikė informacijos apie tokius atvejus, todėl toks reglamentavimas ydingas ir nepakankamas, nes daugeliu atvejų apie mokslo ar studijų rašto darbų įsigijimą gali būti sužinoma kitais būdais, pavyzdžiui, iš kitų studentų.

Šiuo metu nėra nustatytos administracinės atsakomybės už informacijos, skatinančios rašyti rašto darbus ir juos įsigyti, skleidimą. Dėl šios priežasties Kontrolierius negali imtis veiksmų, kai kreipiamasi dėl įmonių, kurios skelbia informaciją apie tai, kad ieško žmonių, galinčių rašyti baigiamuosius darbus, kad studentams padeda rašyti mokslinius darbus arba kad rašo diplominius darbus. Tuo užsiima ne tik pavieniai asmenys, bet ir kuriamos specializuotos įmonės, kurios nevengia viešai savęs reklamuoti.

Atsižvelgdamas į šias Kodekso 123 straipsnio įgyvendinimo problemas, Kontrolierius 2017 m. sausio 30 d. pateikė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui bei Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui pasiūlymą dėl Kodekso 123 ir 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 1231straipsniu.

Šiais siūlymais siekiama nustatyti atsakomybę už parengto mokslo ar studijų rašto darbo pateikimą užsakovui, jo (rašto darbo) pateikimą kaip savo mokslo ir studijų institucijoms ir informacijos, skatinančios pažeisti akademinę etiką, sklaidą. Siekiama išspręsti dabartinio reglamentavimo spragas dėl kursinių ir kitų tarpinių studijų rašto darbų eliminavimo, nevisateksčių rašto darbų mokslo ir studijų institucijoms pateikimo, rašto darbų pirkimo ir pardavimo neteisėtumo nustatymo ir padovanoto ar kitaip neatlygintinai perduoto rašto darbo pateikimo.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos policijos departamento, Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų ir Lietuvos studentų sąjungos atstovo nuomone, Kodekso 123 straipsnio reglamentavimas pakankamas ir jo įgyvendinimas suprantamas, todėl keisti nėra būtinybės.

Kontrolierius įsitikinęs, kad valstybinių institucijų pozicija pasikeis tik aktualizavus problemą, visuomenei pristatant jos mastą ir daromą žalą aukštojo mokslo kokybei. Tai galima padaryti viešinant siūlančius pažeisti akademinę etiką ir tuos, kurie renkasi pažeisti akademinę etiką. Kontrolierius džiaugiasi, kad į rašto darbų pirkimo problemą ir reglamentavimo spragas dėmesį atkreipė žiniasklaida.