Pranešėjų apsauga

Kas gali pateikti informaciją apie pažeidimus?

Informaciją apie pažeidimą Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) jos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Tarnyba sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai.

Informacija apie pažeidimus gali būti teikiama:

1) pranešimo apie pažeidimą forma, nustatyta Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-02-18), priede;

2) laisva forma.

Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) Tarnyboje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (toliau – vidinis kanalas), elektroninio pašto adresu pranesk@etikostarnyba.lt;

2) kompetentingai institucijai – Lietuvos Respublikos prokuratūrai – tiesiogiai;

3) viešai.

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo Tarnybos vidiniu kanalu procedūra

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės, garantijos ir teisinės gynybos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis

Informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui ar pranešėjui užtikrinamas jo konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;
  • informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.

Jei asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per Tarnybos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, daromas neigiamas poveikis, jis pateikia pranešimą kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai), kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju.

Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą. Asmuo, kurį su Tarnyba sieja tarnybos santykiai, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, turi teisę ginčyti dėl jo priimtą ir neigiamų padarinių keliantį administracinį sprendimą arba kitokį veiksmą ar neveikimą.

Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo Įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodytą išimtį, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.

Tarnybos vidiniu kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus statistiniai duomenys

2023 m. pranešimų Tarnybos vidiniu kanalu nebuvo gauta.

Aktualios nuorodos:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-02-15).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-02-18).

Atnaujinta: 2024-03-05