Projektai

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

Projektas „Sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas” (angl. Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society (projekto Nr. 2020-1-SE01-KA203-077973)

 

Projekto tikslas: sukurti  sąžiningumo tarpsektorinį vientisumą gilinant supratimą apie sąžiningumą aukštajame moksle, versle ir visuomenėje ir suteikiant atitinkamų įgūdžių veikti pagal akademinės etikos vertybes.

Finansavimo šaltinis: Erasmus+ programos veiksmas “Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais”

Projekto pradžia: 2020 m. rugsėjo 1 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto komanda: dr. Julija Umbrasaitė (vadovė ir tyrėja),  dr. Birutė Liekė (tyrėja).

 

Projektas „Mokslinių kolekcijų duomenų, jų tvarkų ir ekspertų telkimas“ (angl. Mobilising Data, Policies and Experts in Scientific Collections, CA17106)

 

Projekto tikslas: suformuoti bendradarbiavimo tinklą Europoje, siekiant sutelkti gamtos mokslų kolekcijų duomenis ir palengvinti žinių ir technologijų perdavimą šioje srityje.

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, yra raginama aktyviau prisidėti prie O3 (open to the world, open innovation, open access) nuostatų įgyvendinimo. Turinio požiūriu minėtos nuostatos skatina ne tik užtikrinti duomenų prieinamumą visoms suinteresuotosioms šalims ir sudaryti joms sąlygas tų duomenų pagrindu kurti inovacijas, bet ir suponuoja visuomenės atvirumo didėjimą per atsakomybės ir sąžiningumo principų įgyvendinimą, t. y. mokslinių tyrimų etikos ir publikavimo etikos užtikrinimą. Atsižvelgiant į šios COST veiklos siekius, Tarnybos atstovų įsitraukimas leistų prisidėti prie duomenų skaitmeninimo, rinkimo, tvarkymo ir skelbimo praktikos formavimo Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Tarnyba kartu su kitomis šalimis darbo grupėse prisidėtų prie COST veikloje numatytų gairių rengimo ir jų taikymo Lietuvoje.

Projekto interneto svetainė: https://www.mobilise-action.eu/

Finansavimo šaltinis: COST programa

Projekto pabaiga: 2023 m. balandisTarnybos dalyvavimo projekto Valdymo komitete pabaiga: 2022 m. sausis.

Informacija apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovų dalyvavimą projekto veiklose

2020 m. vasario 12 d. – Varšuva (Lenkija) – Gintarė Židonė

2020 m. lapkričio 2 d. – nuotoliniai mokymai – Kristina Senkuvienė, Loreta Tauginienė

2020 m. lapkričio 9 d. – nuotoliniai mokymai – Eglė Ozolinčiūtė, Loreta Tauginienė

 

Projektas „Piliečių įgalinimo mokslas skatinant kūrybiškumą, mokslinį raštingumą ir inovacijas Europoje“ (angl. Citizen Science to Promote Creativity, Scientific Literacy, and Innovation Throughout Europe, CA15212)

 

Projekto tikslas: sutelkti socialinių inovacijų bendruomenės pajėgumą Europoje: 1) tiriant ir didinant piliečių įgalinimo mokslu grįstą mokslinį, šviečiamąjį, politinį ir pilietinį poveikį, kurį patiria įvairių sektorių suinteresuotosios šalys (pvz., sprendimų priėmėjai, socialiniai novatoriai, mokslininkai, NVO ir t. t.), 2) įvertinant piliečių įgalinimo mokslo kaip socialinių inovacijų ir socioekologinio pereinamojo laikotarpio įgyvendintojo potencialą.

Tarnyba kartu su Londono universiteto (Jungtinė Karalystė) atstove dr. Artemis Skarlatidou vadovauja piliečių įgalinimo mokslo vaidmens pilietinėje visuomenėje darbo grupei ir kartu su šios darbo grupės nariais prisidės prie rekomendacijų piliečių įgalinimo mokslo projektams rengimo, įskaitant ir mokslinės veiklos etikos požiūriu.

Projekto interneto svetainė: https://www.cs-eu.net/

Finansavimo šaltinis: COST programa

Projekto pabaiga: 2020 m. rugsėjisProjekto valdymo komitete dalyvauja šie Lietuvos atstovai:

Dr. Loreta Tauginienė (pavaduojantis asmuo – prof. dr. Alvydas Baležentis (2016-09-21 – 2019-01-20); Regimantas Juras (2019-01-21 – 2019-10-17); Gintarė Židonė (nuo 2019-10-18)

Prof. dr. Eglė Butkevičienė (Kauno technologijos universitetas) (pavaduojantis asmuo – doc. dr. Eglė Vaidelytė)

Lietuvos atstovų veiklų valdymo komitetuose posėdžių ataskaitos (privalomas skelbimas iki 2019 m. liepos 28 d.)

Informacija apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos atstovų dalyvavimą projekto veiklose

2019 m. birželio 4 d. – Cesis (Latvija) – Regimantas Juras

2019 m. lapkričio 19–20 d. – Brno (Čekija) – Loreta Tauginienė

2019 m. gruodžio 12–13 d. – Berlynas (Vokietija) – Loreta Tauginienė

2020 m. vasario 24 d. – Florencija (Italija) – Loreta Tauginienė

Atnaujinta: 2024-04-22