Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

2022–2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Nėra informacijos.

Korupcijos rizikos analizė ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymas

Korupcijos rizikos analizę atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba. Korupcijos rizikos analizė valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą, nėra atlikta.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis

Pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 str. 2 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių penkeriems metams skiria Seimas Lietuvos mokslo tarybos teikimu. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 2-231 patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo 10.1 papunktį prašymus, kad STT pateiktų informaciją apie asmenį, kurį į pareigas skiria Seimas, pasirašo Seimo Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo arba į šias pareigas teikiantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo.

Praneškite apie korupciją

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, Tarnybos darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Atsparumo korupcijai lygis bus nustatytas, kai Vyriausybė patvirtins Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dovanų politika

2023 m. gautų dovanų registras

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai:

2021–2023 m. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nebuvo nustatyta.

Aktualios nuorodos

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024-01-01).

Atnaujinta: 2024-03-05