Veiklos sritys

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatai

Skundų nagrinėjimas ir tyrimai

Tarnyba, įgyvendindama jai keliamą tikslą ir uždavinius, kontrolieriaus pavedimu nagrinėja pareiškėjų skundus ir kontrolieriaus iniciatyva atlieka tyrimus dėl akademinės bendruomenės narių veiksmų (veikimo ar neveikimo), kuriais galimai pažeidžiama akademinė etika ir su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusios procedūros, įskaitant skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų srityje.

(Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų 12.1 papunktis)

Tarnybos įgalioti pareigūnai pradeda administracinių  nusižengimų teiseną, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123, 505 ir  507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

(Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 80 punktas, 615 straipsnio 1 ir 3 dalys)

Prevencinė veikla

Tarnyba, įgyvendindama jai keliamą tikslą ir uždavinius:

rengia gaires, rekomendacijas ir kitus dokumentus mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų ir kitų akademinės etikos skatinimo priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;

teikia Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms kompetentingoms institucijoms siūlymus dėl akademinės etikos ir su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų laikymosi skatinimo ir (ar) užtikrinimo akademinėje bendruomenėje;

renka, kaupia ir apibendrina duomenis apie kontrolieriui žinomus akademinės etikos ir su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų pažeidimus, taikytos administracinės atsakomybės atvejus, taip pat kitus duomenis, susijusius su akademinės etikos ir su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų laikymusi Lietuvoje;

bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, tarnybomis ir organizacijomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekdama dalytis gerąja akademinės etikos skatinimo patirtimi ir (ar) nagrinėdama galimus akademinės etikos ir su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų pažeidimus, akademiniais ir kitais tinklais keičiasi nuasmeninta ir (ar) apibendrinta informacija apie akademinės etikos pažeidimus suėjus kontrolieriaus sprendimo apskundimo terminui ir įsigaliojus kontrolieriaus sprendimui, dalyvauja Tarnybos veiklai viešinti skirtuose renginiuose ir veiklose (iniciatyvose);

nustato gerąsias akademinės etikos ir su akademinės etikos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų praktikas mokslinėje veikloje, mokslo (meno) sklaidoje, studijose ir su studijomis susijusioje veikloje ir prižiūri jų laikymąsi;

teisės aktų nustatyta tvarka skatina ir remia juridinių ir fizinių asmenų bei visuomenės veiklas (iniciatyvas), padedančias įgyvendinti akademinės etikos principais grindžiamas mokslo ir studijų kokybės skatinimo ir užtikrinimo priemones.

(Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų 12.2 – 12.7  papunkčiai)

Konsultavimas

Tarnyba konsultuoja asmenis Tarnybos kompetencijos klausimais.

(Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

Atnaujinta: 2024-02-12