×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Veiklos sritys

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatai

Skundų nagrinėjimas ir tyrimai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, nagrinėja pareiškėjų skundus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų (veikimo ar neveikimo), kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros, pirmiausia akademinio sąžiningumo, akademinės laisvės, mokslo darbų vertinimo nešališkumo, lygių teisių dalyvauti konkursuose, etiškų tarpusavio santykių principai; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje.

(Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų 13 punkto 1 papunktis)

Prevencinė veikla

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

  • prisideda prie mokslo ir studijų kokybės, puoselėdamas akademinės atsakomybės principus ir etiškas mokslines praktikas, taikydamas plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo, taip pat mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais prevencijos priemones;
  • teikia rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų ir kitų akademinės etikos priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;
  • teikia Seimui, Vyriausybei ir kitoms kompetentingoms institucijoms siūlymus dėl priemonių akademinės etikos ir procedūrų laikymuisi užtikrinti;
  • teisės aktų nustatyta tvarka skatina ir remia juridinių ir fizinių asmenų bei visuomenės iniciatyvas, padedančias įgyvendinti akademinės etikos principais grindžiamas mokslo ir studijų kokybės skatinimo ir užtikrinimo priemones;
  • kaupia, nagrinėja ir apibendrina duomenis apie kontrolieriui žinomus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus, Mokslo ir studijų įstatymo ar mokslo ir studijų institucijų statutų, institucijų akademinės etikos kodeksų pažeidimus, taikytus administracinės atsakomybės atvejus, taip pat kitus duomenis, susijusius su akademinės etikos ir procedūrų laikymusi Lietuvoje.

(Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų 12 punkto 6 papunktis, 13 punkto 2–4, 6–7 papunkčiai)

Konsultavimas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius konsultuoja mokslo ir studijų institucijas, akademinės bendruomenės narius akademinės etikos ir procedūrų klausimais.

(Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų 13 punkto 5 papunktis)

Atnaujinta: 2019.11.27