×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2017-02-21

Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas susiaurino kontrolieriaus kompetenciją

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų.

Kadangi mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksai procedūrų nereglamentuoja – procedūros yra įtvirtintos teisės aktuose – kontrolierius, išnagrinėjęs skundą ar atlikęs tyrimą ir konstatavęs procedūrų, įtvirtintų ne akademinės etikos kodeksuose, bet teisės aktuose, pažeidimą, būtų priverstas skundo nagrinėjimą ar tyrimo atlikimą nutraukti, kontrolierius pateikė pasiūlymą dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo Lietuvos Respublikos Seimui.

2017 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui dr. Vigilijui Sadauskui pateiktame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo taikymo“ pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarijos Teisės departamento nuomonė, kad „įstatymo nuostatų nesilaikymas ar plečiamasis aiškinimas <…> iškeltų klausimą dėl galimo valstybės pareigūno kompetencijos ir įgaliojimų viršijimo. <…> pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, numatytą Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnyje, šio valstybės pareigūno kompetencijai priklauso nagrinėti skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atlikti tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų. <…> jei būtų siekiama Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui suteikti platesnius įgaliojimus, t. y. įgaliojimus tirti procedūrų pažeidimus, numatytus ne tik mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, atitinkamai turėtų būti keičiamas ir Mokslo ir studijų įstatymas“ (pabraukta mūsų).

Atsižvelgdamas į tai, kontrolierius, 2017 m. vasario 8 d. pateikė Lietuvos Respublikos Seimo valdybai, taip pat Švietimo ir mokslo komitetui prašymą kaip galima skubiau imtis veiksmų, užtikrinant Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pakeitimą ir akademinės bendruomenės narių teisėtus lūkesčius.