×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais)

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“). Sutikimo negavus, vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Valstybės tarnautojui priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.

Valstybės tarnautojui galima tik viena priemoka (už pavadavimą arba už papildomų užduočių atlikimą), o priemokų suma negali viršyti 40 proc. pareiginės algos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatomis darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis, jeigu įstatymo nustatyta tvarka kintamoji dalis nenustatyta), priemokos, premijos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

 

Atnaujinta: 2022-05-06