×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Darbo užmokestis

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eurais)

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“). Sutikimo negavus, vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priemokos, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (išskyrus įstaigų vadovus), mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Valstybės tarnautojui priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.

Valstybės tarnautojui skiriamų priemokų suma negali viršyti 80 proc. pareiginės algos. Priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą suma negali viršyti 20 proc. pareiginės algos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatomis darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priemokos, piniginė išmoką už atliktą darbą, mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, ar darbą kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, budėjimą, kintamoji dalis, jei tokia numatyta darbo apmokėjimo sistemoje.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-8 patvirtintas (2024 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-11 pakeistas) Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo tvarkos aprašas.

Atnaujinta: 2024-04-11