×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Sprendimai

Data, Nr. Pavadinimas
2021-06-16
Nr. SP-7
Dėl mokslinės ir profesinės etikos pažeidimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: baigiamasis magistro darbas, darbo vadovas, studentas, mokslinis straipsnis, bendraautoris.

2021-06-09
Nr. SP-6
Dėl 2020 m. lapkričio 11 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: akademinė laisvė, saviraiškos teisė, pareiginiai nuostatai.

2021-06-02
Nr. SP-5
Dėl 2020 m. lapkričio 11 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: mokslinių tyrimų duomenys, duomenų rinkimas, duomenų pasisavinimas, tyrimo duomenų valdymas, autorystė.

2021-05-28
Nr. SP-4
Dėl skyrimo eiti docento pareigas procedūrų pažeidimo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: docento pareigos, viešojo konkurso skelbimas.

2021-05-04
Nr. SP-3
Dėl studijų rezultatų įskaitymo procedūros pažeidimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: dalinių studijų rezultatų įskaitymas, studijų dalykų aprašai, studijų dalykų atitikties vertinimas.
Vyksta teisminis procesas.

2021-04-29
Nr. SP-2
Dėl 2020 m. lapkričio 16 d. skundo ir 2020 m. lapkričio 20 d. pranešimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: kandidato anketa, darbo patirtis, mokslo laipsnis.

2021-02-01
Nr. SP-1
Dėl 2020 m. gruodžio 14 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: stojantysis, priėmimas į aukštąją mokyklą, taisyklės, studijų programa, informavimo tvarka, siuntimas į įstaigą.

2020-12-22
Nr. SP-23
Dėl 2020 m. lapkričio 4 d. pranešimo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: vardo žeminimas, konfidencialios informacijos paviešinimas, nesąžininga profesinė konkurencija.

2020-12-18
Nr. SP-22
Dėl nuotolinių studijų aukštojoje mokykloje organizavimo ir vykdymo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: nuotolinės studijos, studijų organizavimo būdai, e. dalykų modulių atestavimas.

2020-12-11
Nr. SP-21
Dėl autorystės nurodymo publikacijoje pagrįstumo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, tyrimo duomenų naudojimas, autorystė, techninio pobūdžio pataisymai.

2020-12-11
Nr. SP-20
Dėl universiteto darbuotojų dalyvavimo užsakomuosiuose tyrimuose (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, verslo sektorius, užsakomasis tyrimas, bendradarbiavimo sutartis, institucinės prieskyros naudojimas.

2020-12-02
Nr. SP-19
Dėl kolegijos Akademinės tarybos pažeidimų (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: kolegija, Akademinė taryba, viešas konkursas, docento pareigos, laikinai einantis direktoriaus pareigas.
Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, šiuo metu vyksta atnaujintas tyrimas.

2020-10-23
Nr. SP-18
Dėl akademinės etikos pažeidimų ketinamos vykdyti studijų programos apraše (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: kolegija, ketinamos vykdyti studijų programos aprašas, plagiatas, citavimas, sąmoningas neobjektyvus interpretavimas.

2020-10-14
Nr. SP-17
Dėl 2020 m. birželio 22 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, gyvenimo veiklos aprašymas, autoriaus institucinė prieskyra, pedagoginio vardo suteikimas.

2020-10-13
Nr. SP-16
Dėl akademinės etikos pažeidimų tyrimo ataskaitoje (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: kolegija, tyrimo ataskaita, citavimas, plagiatas, manipuliavimas duomenimis.

2020-10-05
Nr. SP-15
Dėl mokslo projekto paraiškos (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: mokslo projekto paraiška, akademinis sąžiningumas, mokslo publikacija, mokslo kūrinys, sutaptys.

2020-08-14
Nr. SP-14
Dėl mokslininkų grupių projektų paraiškų (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: projekto paraiška, sutaptys, projekto vykdytojas, autorių teisių objektas, intelektinė nuosavybė.

2020-07-31
Nr. SP-13
Dėl 2020 m. gegužės 31 d. skundo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: elektroninis susirašinėjimas, žeminančio pobūdžio informacija, užsienio studentas.

2020-07-23
Nr. SP-12
Dėl akademinės etikos pažeidimo aukštosios mokyklos vadovėlyje (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: aukštosios mokyklos vadovėlis, plagiatas, apgaulė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020-12-09 sprendimu akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas panaikintas. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos administracinio teismo įpareigojimą priimti sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, Tarnyboje pradėtos sprendimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, rengimo procedūros.

2020-07-03
Nr. SP-11
Dėl 2019 m. gruodžio 6 d. pranešimo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: disertacija, mokslinių tyrimų etika, statistinių metodų taikymas, duomenų analizė.

2020-07-02
Nr. SP-10
Dėl 2020 m. gegužės 13 d. skundo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Akademinės etikos komisija, Akademinės etikos komisijos sudėtis, skundo nagrinėjimo terminas.

2020-05-26
Nr. SP-8
Dėl baigiamojo magistro darbo vadovo autorystės (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: baigiamasis magistro darbas, darbo vadovas, studentas, mokslinis straipsnis, bendraautoris.
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimais Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas panaikintas. Atsižvelgiant į teismo sprendimus, skundas išnagrinėtas iš naujo ir priimtas kontrolieriaus 2021 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. SP-7.

2020-03-13
Nr. SP-4
Dėl akademinės etikos pažeidimų disertacijoje (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, disertacija, disertacijos tema paskelbtos mokslo publikacijos, citavimas, pirminių šaltinių nurodymas, antrinių šaltinių nurodymas.
Vyksta teisminis procesas.

2018-09-28
Nr. SP-9
Dėl profesoriaus ir docento akademinės etikos pažeidimų (Sprendimą rengė: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-07-08 nutartimi akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas panaikintas.
Sprendimo tekstas nuasmenintas.

2017-10-17
Nr. SP-22
Dėl [A. A.]* akademinės etikos pažeidimų (Sprendimą rengė: G. Litvinaitytė, R. Juras)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-02-24 nutartimi panaikinta Sprendimo dalis, kuria nuspręsta įpareigoti Universitetą atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos [A. A.] suteikimo, panaikinta. Sprendimo tekstas nuasmenintas.

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ informacija apie sprendimo priėmimą paskelbiama iškart po sprendimo priėmimo. Sprendimas patalpinamas suėjus 30 dienų sprendimo apskundimo terminui ir skelbiamas vienerius metus nuo jo paskelbimo. Jei sprendimas apskundžiamas teismui, kol vyksta teisminis procesas, sprendimas viešai neskelbiamas, o vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kontrolieriaus sprendimuose skelbiama informacijos tiek, kiek būtina siekiamam tikslui pasiekti.

(Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijų 34 ir 35 punktai)

Atnaujinta: 2021-06-23