×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Sprendimai

Data, Nr. Pavadinimas
2020-10-23
Nr. SP-18
Dėl akademinės etikos pažeidimų ketinamos vykdyti studijų programos apraše (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: kolegija, ketinamos vykdyti studijų programos aprašas, plagiatas, citavimas, sąmoningas neobjektyvus interpretavimas.

2020-10-14
Nr. SP-17
Dėl 2020 m. birželio 22 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, gyvenimo veiklos aprašymas, autoriaus institucinė prieskyra, pedagoginio vardo suteikimas.

2020-10-13
Nr. SP-16
Dėl akademinės etikos pažeidimų tyrimo ataskaitoje (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: kolegija, tyrimo ataskaita, citavimas, plagiatas, manipuliavimas duomenimis.

2020-10-05
Nr. SP-15
Dėl mokslo projekto paraiškos (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: mokslo projekto paraiška, akademinis sąžiningumas, mokslo publikacija, mokslo kūrinys, sutaptys.

2020-08-14
Nr. SP-14
Dėl mokslininkų grupių projektų paraiškų (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: projekto paraiška, sutaptys, projekto vykdytojas, autorių teisių objektas, intelektinė nuosavybė.

2020-07-31
Nr. SP-13
Dėl 2020 m. gegužės 31 d. skundo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: elektroninis susirašinėjimas, žeminančio pobūdžio informacija, užsienio studentas.

2020-07-23
Nr. SP-12
Dėl akademinės etikos pažeidimo aukštosios mokyklos vadovėlyje (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: aukštosios mokyklos vadovėlis, plagiatas, apgaulė.
Vyksta teisminis procesas.

2020-07-03
Nr. SP-11
Dėl 2019 m. gruodžio 6 d. pranešimo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: disertacija, mokslinių tyrimų etika, statistinių metodų taikymas, duomenų analizė.

2020-07-02
Nr. SP-10
Dėl 2020 m. gegužės 13 d. skundo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Akademinės etikos komisija, Akademinės etikos komisijos sudėtis, skundo nagrinėjimo terminas.

2020-06-23
Nr. SP-9
Dėl dėstytojo viešų pasisakymų (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: dėstytojas, vieši pasisakymai, pažiūros, įsitikinimai, studentų teisės, akademinė laisvė.
Skundo dalis išnagrinėta iš naujo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu.

2020-05-26
Nr. SP-8
Dėl baigiamojo magistro darbo vadovo autorystės (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: baigiamasis magistro darbas, darbo vadovas, studentas, mokslinis straipsnis, bendraautoris.
Vyksta teisminis procesas.

2020-05-07
Nr. SP-7
Dėl 2020 m. vasario 24 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, doktorantūra, doktorantūros komiteto narys, priėmimo į doktorantūrą posėdis, agresyvumas, priešiškumas, asmeninės savybės.

2020-04-24
Nr. SP-6
Dėl 2019 m. gruodžio 13 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, doktorantūra, metinė atestacija, pašalinimas iš universiteto, mokslinis vadovavimas, doktorantūros komitetas.

2020-03-13
Nr. SP-5
Dėl mokslinės veiklos etikos (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: institutas, tyrėjas, mokslinių tyrimų etika, mokslinės veiklos etika, mokslinės sklaidos etika, mokslo publikacija.

2020-03-13
Nr. SP-4
Dėl akademinės etikos pažeidimų disertacijoje (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, disertacija, disertacijos tema paskelbtos mokslo publikacijos, citavimas, pirminių šaltinių nurodymas, antrinių šaltinių nurodymas.
Vyksta teisminis procesas.

2020-02-28
Nr. SP-3
Dėl 2019 m. gruodžio 20 d. pranešimo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: kolegija, darbuotojų teisės, studijų veikla, studijų procesas, pranešimo nagrinėjimo nutraukimas.

2020-02-13
Nr. SP-2
Dėl 2020 m. sausio 6 d. pranešimo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, magistro baigiamasis darbas, plagiatas, tikrumo atitiktis, pranešimo nagrinėjimo nutraukimas.

2020-01-17
Nr. SP-1
Dėl T. G. 2019 m. lapkričio 8 d. skundo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: universitetas, dokumentų pateikimas, Raštvedybos taisyklės.

2019-12-03
Nr. SP-29
Dėl skundo nagrinėjimo nutraukimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Leidyklos vadovas, leidyba, akademinė veikla, akademinė etika.

2019-11-26
Nr. SP-28
Dėl mokslinių tyrimų etikos pažeidimų (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: mokslinių tyrimų etikos pažeidimas, mokslinė publikacija, duomenų išgalvojimas, geroji mokslinių tyrimų praktika.

2019-11-26
Nr. SP-27
Dėl procedūrų pažeidimo Kauno technologijos universitete (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, procedūrų pažeidimas, minimalus studentų skaičius, išimčių reglamentavimas, konkursas, profesorius, specializuotas.

2019-11-15
Nr. SP-26
Dėl 2019 m. gegužės 29 d. pranešimo (Sprendimą rengė: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, publikacija, recenzavimas, leidyba, publikavimo etika.

2019-11-12
Nr. SP-25
Dėl disertacijos gynimo tarybos Lietuvos sporto universitete veiksmų (Sprendimą rengė: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: disertacijos gynimo taryba, plagiatas, teksto sutaptys, teksto sutapčių tikrinimo programa, Lietuvos sporto universitetas
Vyksta teisminis procesas.

2019-05-28
Nr. SP-10
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete (Sprendimą rengė: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Centrinė akademinės etikos komisija, procedūros pažeidimas, akademinė laisvė.
Kontrolieriaus sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu buvo panaikintas. Skundo dalis išnagrinėta iš naujo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 10 d. sprendimu ir priimtas kontrolieriaus 2020 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. SP-9.
Atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymus, sprendimo tekstas pakoreguotas, pakeitus asmens inicialus.

2018-12-06
Nr. SP-18
Dėl akademinės etikos pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete (Sprendimą rengė: G. Litvinaitytė)

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-11-28 nutartimi nusprendė panaikinti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos 2018 gruodžio 6 d. sprendimą Nr. SP-18 dalyje, kurioje konstatuota, kad akademinės bendruomenės narys, būdamas knygos autoriumi, jos neišleido, duomenų, patvirtinančių knygos išleidimą nepateikė, Nacionalinės bibliografijos duomenų banke duomenys, patvirtinantys knygos išleidimą nerasti, todėl autorius pažeidė Mokslo ir studijų 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą akademinės etikos principą ta apimtimi, kurioje įtvirtintas mokslo ir studijų proceso sąžiningumas ir atsakingumas.

2018-09-28
Nr. SP-9
Dėl profesoriaus ir docento akademinės etikos pažeidimų (Sprendimą rengė: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-07-08 nutartimi akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas panaikintas.
Sprendimo tekstas nuasmenintas.

2018-02-20
Nr. SP-1
Dėl profesoriaus ir doktoranto akademinės etikos pažeidimų (Sprendimą rengė: G. Litvinaitytė, R. Juras)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-06-23 nutartimi akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas nepanaikintas.
Sprendimo tekstas nuasmenintas.

Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Sprendimai“ informacija apie sprendimo priėmimą paskelbiama iškart po sprendimo priėmimo. Sprendimas patalpinamas suėjus 30 dienų sprendimo apskundimo terminui ir skelbiamas vienerius metus nuo jo paskelbimo. Jei sprendimas apskundžiamas teismui, kol vyksta teisminis procesas, sprendimas viešai neskelbiamas, o vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, kontrolieriaus sprendimuose skelbiama informacijos tiek, kiek būtina siekiamam tikslui pasiekti.

(Skundų, pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo rekomendacijų 34 ir 35 punktai)

Atnaujinta: 2020-10-23