×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-04-03

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius patvirtino mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas, pripažindamas akademinį sąžiningumą, atsakingumą, skaidrumą, atsakomybę, teisingumą ir kitas pamatines akademinės etikos vertybes ir siekdamas prisidėti prie Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme apibrėžtos mokslo ir studijų misijos, Lietuvos mokslo ir studijų politikos įgyvendinimo, darnios mokslo ir studijų sistemos kūrimo ir diegimo, parengė mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijas.

Pirmasis Rekomendacijų projektas buvo parengtas 2014 m. rugpjūčio mėnesį. Jame yra išdėstyti svarbiausi dalykai:

  • apibrėžtos sąvokos (pvz. akademinė bendruomenė, akademinė etika ir pan.);
  • apibrėžti akademinės etikos kodekso tikslai ir funkcijos;
  • integruotas atviros prieigos principo įgyvendinimas;
  • išplėstas akademinės etikos pažeidimų turinys;
  • įvesta studento sąžiningumo deklaracija;
  • pateiktos akademinės etikos kodeksų įgyvendinimo nuostatos;
  • pateiktos rekomendacijos dėl akademinės etikos kodeksų priežiūros (etikos komiteto sudarymo principai, reikalavimai etikos komiteto nariams, Studentų atstovybės teisė atskirai svarstyti studentų galimus etikos pažeidimus ir pan.).

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, bendradarbiaudamas su akademine bendruomene: Lietuvos universitetų rektoriais, Lietuvos kolegijų direktoriais, Lietuvos studentų sąjunga bei iš akademinės bendruomenės narių sudarytu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patariamuoju komitetu, diskutavo, koks turėtų būti akademinės etikos kodeksas. Rekomendacijos buvo patobulintos po susitikimų su akademine bendruomene ir atsižvelgus į pateiktas pastabas bei pasiūlymus.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius skatina mokslo ir studijų institucijas atsižvelgti į Rekomendacijas ir parengti arba atnaujinti savo akademinės etikos kodeksus, kurie padėtų ugdyti sąžiningą, orią, etiškai atsakingą, savarankišką asmenybę, netoleruojančią kitų asmenų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo, mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais, nusirašinėjimo, etiškų tarpusavio santykių bei akademinės laisvės principų pažeidimų.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius ragina laikytis akademinės etikos kodeksų ir įsitraukti į akademinės etikos kodeksų įgyvendinimo procesą.