2018-03-28

Kontrolieriaus sprendimai nėra skundžiami administracinių ginčų komisijai

2018 m. kovo 2 d. Lietuvos administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Vigilijaus Sadausko sprendimo panaikinimo savo sprendime (Nr. 3R-97 (AG-52/06-2018) konstatavo, kad Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus priimti sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, t. y. skundas turi būti paduodamas tiesiogiai teismui, o ne administracinių ginčų komisijai.

Administracinių ginčų komisija savo poziciją sprendime pagrindė vadovaudamasi:

  • Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kuriame nustatyta, kad Kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų (toliau šiame straipsnyje – tyrimas). Išnagrinėjęs skundą (pranešimą) arba atlikęs tyrimą, kontrolierius priima sprendimą: 1) informuoti pareiškėją, mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus; 2) įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo; 3) rekomenduoti mokslo ir studijų institucijoms atšaukti sprendimą, priimtą remiantis akademinę etiką ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais; 4) rekomenduoti darbuotojui atsisakyti dalyvauti vykdomame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekte; 5) informuoti už atitinkamą valdymo sritį atsakingą instituciją apie nukentėjusius asmenis (autorius) nuo akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimų; 6) informuoti teisėsaugos institucijas, jeigu nustatoma nusikalstamos veikos požymių; 7) kreiptis į teismą, jeigu nevykdomas šios dalies 2 punkte nurodytas Kontrolieriaus įpareigojimas; 8) pripažinti skundą (pranešimą) nepagrįstu; 9) skundo (pranešimo) nagrinėjimą ar tyrimą nutraukti;
  • Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. XI-1583 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Tarnybos nuostatais, kuriuose įtvirtinta, kad Kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius: nagrinėja pareiškėjų skundus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų (veikimo ar neveikimo), kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros, pirmiausia akademinio sąžiningumo, akademinės laisvės, mokslo darbų vertinimo nešališkumo, lygių teisių dalyvauti konkursuose, etiškų tarpusavio santykių principai; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje. Skundas Kontrolieriui pateikiamas, nagrinėjamas ir sprendimas dėl pateikto skundo priimamas Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolieriaus priimti sprendimai gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  • Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, kuriame nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo instituciją ne teismo tvarka.

Įvertinusi teisinį reglamentavimą, administracinių ginčų komisija daro išvadą, kad skundai dėl Kontrolieriaus sprendimų nepriskirtini administracinių ginčų komisijos kompetencijai, o skundas gali būti paduodamas tiesiogiai teismui.

Tarnyba pažymi, kad ši administracinių ginčų komisijos praktika nėra naujai suformuota. Tokios pozicijos buvo laikomasi ir anksčiau, pvz., 2016 m. sausio 27 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas Nr. 3R-33 (AG-11/02-2016).