×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2022-04-12

Apžvelgti mokslo doktorantūros vertinimų 2014–2016 m. rezultatai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, teikia Seimui, Vyriausybei ir kitoms kompetentingoms institucijoms siūlymus dėl priemonių akademinės etikos ir procedūrų laikymuisi užtikrinti. Tuo tikslu Tarnyba inicijavo Mokslo doktorantūros vertinimų 2014–2016 metais akademinės etikos požiūriu apžvalgą. Joje siekiama aptarti akademinės etikos užtikrinimo aspektus, kuriuos pastebėjo ekspertai, vertindami mokslo doktorantūrą, ir pateikti rekomendacijas dėl doktorantūros vertinimo kriterijų tobulinimo akademinės etikos atžvilgiu. Apžvalgoje nagrinėjami Lietuvos mokslo tarybos 2014–2016 m. organizuoti mokslo doktorantūros vertinimai. Ataskaitoje taip pat analizuojamas doktorantūros teisinis reglamentavimas akademinės etikos srityje bei jo pokyčiai 2010–2020 m.

Remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme akademinės etikos sąvokoje apibrėžtais etikos aspektais, identifikuoti šie akademinės etikos aspektai doktorantūros įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose: akademinio sąžiningumo užtikrinimas, mokslo (meno) daktaro laipsnių atšaukimas, skaidrumo užtikrinimas, interesų konflikto vengimas, apeliacijos galimybės užtikrinimas. Pastebėta, kad dauguma nuostatų, susijusių su akademine etika, buvo įtvirtintos mokslo ir meno doktorantūras reglamentuojančiuose teisės aktuose 2010 metais. Vėlesniais metais šios nuostatos buvo tikslinamos, papildytos, o kai kurios iš jų tapo rekomendacinio pobūdžio arba jų buvo atsisakyta. Kokybiškai nauju pokyčiu galima laikyti 2020 m. įtvirtintą rekomendaciją į mokslo doktorantūros studijas įtraukti bendrųjų gebėjimų ugdymo modulį, kuris galėtų apimti etikos ir procedūrų bei autorių teisių klausimus.

Pastebėtina, kad Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos apraše (2013), pagal kurį vyko mokslo doktorantūros vertinimas 2014–2016 m., aiškiai apibrėžta tik viena su akademine etika susijusių vertinimo kriterijų grupė – apeliacijų dėl nesuteikto mokslo laipsnio ir mokslo laipsnio atšaukimo atvejų įvertinimas, „atsižvelgus į tai, kaip doktorantūros teisę turinčioje institucijoje (institucijose) nagrinėjamos su vykdoma doktorantūra susijusios apeliacijos, akademinės etikos pažeidimai bei kaip vykdomi akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimai (jeigu tokie buvo priimti).“ (18 punktas). Šio aprašo 2020 m. redakcijoje šios kriterijų grupės nebelieka, tačiau įtraukiami nauji vertinimo aspektai: 1) doktorantūros reglamentas ir doktorantūros eigos administravimas įvertinamas pagal tai, „kaip laikomasi akademinės etikos“ (14 punktas), 2) vertinant doktorantūros efektyvumą „atsižvelgiama, ar būta sprendimų dėl mokslo laipsnio suteikimo atšaukimų“ (17 punktas). Kiti akademinės etikos aspektai vertinimo tvarkoje nėra aiškiai apibrėžti, tačiau dauguma jų gali būti įvertinami tiek pačios institucijos (institucijų), atliekančios savianalizę, tiek ekspertų, atliekančių doktorantūros vertinimą.

Remiantis 2014–2016 m. mokslo doktorantūros vertinimų duomenimis, 89 proc. vertinimo išvadų nurodyta, kad Institucijose nebuvo apeliacijų atvejų. Tai atvejais, kai Institucijose buvo gautos apeliacijos (11 proc.), jos visos buvo susijusios su priėmimu į doktorantūros studijas ir nė viena iš gautų apeliacijų nebuvo susijusi su mokslo laipsnio nesuteikimu ar suteikto laipsnio atšaukimu. Apie akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimų (ne)vykdymo atvejus užsimenama tik 17 proc. vertinimų. Didžiojoje dalyje (69 proc.) atvejų, kuriuose minima apie kontrolieriaus sprendimo vykdymo vertinimą, pažymima, kad apie kontrolieriaus sprendimų vykdymą (nevykdymą) informacijos stinga arba susijusių atvejų praktikoje nebūta.

Atsižvelgiant į vertinimų rezultatus, rekomenduojama su akademinės etikos užtikrinimu susijusią informaciją įvertinti ir atliekant doktorantūros vertinimą pagal kitus vertinamuosius aspektus (pavyzdžiui, vertinant doktorantūros studijų nutraukimo, disertacijų neapgintumo priežastis). Vertinant doktorantūrą taip pat rekomenduojama atsižvelgti ir į kitas su mokslo ir studijų vykdymu susijusias rekomendacijas akademinės etikos srityje, pavyzdžiui, Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires (2020). Ekspertiniuose vertinimuose turėtų būti aiškiau detalizuoti su akademine etika ir jos užtikrinimu susiję doktorantūros vykdymo aspektai.

Kviečiame išsamiau susipažinti su apžvalga.