2022-08-23

Antrą kartą atliktas tyrimas „Atsakingo mokslo barometras“

Tarnyba antrą kartą atliko tyrimą „Atsakingo mokslo barometras“. Tyrime dalyvavo Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) doktorantai, dėstytojai, mokslininkai ir kiti tyrėjai. Iš viso analizuojami 310 dalyvių atsakymai. Tyrimo ataskaitoje apžvelgiama, kaip gerai tyrimo dalyviai žino apie mokslinių tyrimų ir publikavimo etikos (toliau – MTPE) nuostatas ir jų įgyvendinimą savo MSI. Taip pat analizuojama, kaip tyrimo dalyviai gilino žinias MTPE srityje, kokias neetiško elgesio apraiškas pastebėjo akademinėje aplinkoje, su kokiu nesąžiningu elgesiu susidūrė, kokių veiksmų ėmėsi ir kokios buvo jų pasekmės bei kiti klausimai.

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad daugiau nei pusė tyrimo dalyvių gerai nežino MTPE nuostatas reglamentuojančių dokumentų. Panašiai tiek pat jų nežino, ar šios nuostatos įgyvendinamos jų MSI. Iš gerai žinomų ir MSI įgyvendinamų dokumentų dažniausiai paminėtos Tarnybos parengtos gairės ir rekomendacijos: MSI akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijos, Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairės ir Akademinės etikos užtikrinimo organizuojant studijas nuotoliniu būdu gairės. Dauguma tyrimo dalyvių taip pat nurodė, kad gana retai gilino savo žinias MTPE srityje per pastaruosius trejus metus: beveik pusė – kartais, retai ar labai retai, o daugiau nei dešimtadalis – dažnai ar labai dažnai. Beveik pusė tyrimo dalyvių, negilinusių žinių MTPE srityje, norėtų tai padaryti ateityje. Tyrimo ataskaitoje išsamiau analizuojami tyrimo dalyvių atsakymai apie priežastis, paskatinusias gilinti žinias, tyrimo dalyvius dominusias MTPE sritis ir kt.

Tyrimo dalyviai dažnai nepastebi neetiško elgesio apraiškų akademinėje aplinkoje. Dažniausiai (dažnai ir labai dažnai) pastebimos tokios neetiškos autorystės formos kaip dovanotoji autorystė, mainais grindžiama autorystė, nenusipelniusio bendraautorio įtraukimas. Vienas iš keturių tyrimo dalyvių nurodė, kad buvo susidūręs su nesąžiningu elgesiu per pastaruosius trejus metus. Tačiau daugiau nei pusė iš jų toliau niekur nesikreipė, nes nematė prasmės tai daryti. Likusieji bandė spręsti situaciją patys arba kreipėsi pagalbos į padalinio vadovą ar etikos komitetą ir kt. Vis dėlto, atsakymai į atvirus klausimus, kaip toliau vystėsi situacija, atskleidžia, kad dažnai niekas nepasikeitė arba tai turėjo neigiamų pasekmių pačiam tyrimo dalyviui. Tyrimo ataskaitoje detaliau analizuojamos tyrimo dalyvių įžvalgos apie nesąžiningo elgesio priežastis.

Išsamiai su tyrimo ataskaita galite susipažinti čia.