×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-12-08

Tarnyba skelbia dvejas naujas gaires

Reaguodama į pasaulio aukštojo mokslo realybę pakeitusią situaciją COVID-19 kontekste, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba Lietuvos akademinės bendruomenės nariams parengė gaires, kuriomis siekiama padėti užtikrinti akademinės etikos laikymąsi organizuojant studijas nuotoliniu būdu – „Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu“. Taip pat Tarnyboje buvo parengtos ir „Objektyvaus ir sąžiningo grupinio darbo vertinimo gairės“, kurių tikslas – užtikrinti objektyvų ir sąžiningą grupinių darbų vertinimą.

Gairės „Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu“ remiasi Tarnybos inicijuoto ir 2020 m. rudenį atlikto tyrimo „Nuotolinio mokymo iššūkiai akademinei etikai COVID-19 pandemijos metu“ įžvalgomis apie Lietuvos mokslo ir studijų institucijų iššūkius kilus pasaulinei pandemijai bei (iš)spręstas problemas organizuojant studijas nuotoliniu būdu. Šios gairės, susijusios su akademinės etikos nuostatų įtvirtinimu nuotoliniame mokyme, parengtos siekiant padėti mokslo ir studijų institucijoms, ypač dėstytojams, užkirsti kelią jau pastebėtiems akademinės etikos pažeidimams ir identifikuoti galimybes, kurios paskatintų kokybiškesnį ir sąžiningesnį studijų procesą nuotoliniu būdu.

„Objektyvaus ir sąžiningo grupinio darbo vertinimo gairės“ gali būti naudingos siekiant sudaryti vienodas sąlygas dalyvauti studijų procese visiems akademinės bendruomenės nariams bei užtikrinant objektyvų ir sąžiningą grupinių darbų vertinimą. Šios gairės parengtos remiantis užsienio universitetų patirtimi ir rekomendacijomis, taip pat tarptautinėmis mokslo publikacijomis, kurių autoriai gilinosi ne tik į galimas grupinių darbų vertinimo metodikas, bet ir į studentų nuomonę bei patirtis dalyvaujant grupiniame darbe.