×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-12-15

Pristatyti nuotolinių studijų akademinio sąžiningumo iššūkiai

Gruodžio 15 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė dalyvavo Studijų kokybės vertinimo centro organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Kokybiškas nuotolinių studijų įgyvendinimas“, kurioje pristatė Tarnybos atlikto tyrimo „Nuotolinio  mokymo  iššūkiai  akademinei  etikai  COVID-19  pandemijos metu“ rezultatus ir šį mėnesį paskelbtas gaires „Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu“.

Tarnybos vadovė pabrėžė, kad aukštosios mokyklos skyrė nemažai pastangų tinkamai pasirengti nuotolinių studijų organizavimui – tobulintos vidaus tvarkos, didesnei neetiško elgesio prevencijai bei užsiėmimų ir atsiskaitymų stebėsenai, ieškota atsakymų į klausimus, susijusius su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ir pan. Taip pat kontrolierė, žvelgdama į šio tyrimo rezultatus, pastebėjo paradoksalų reiškinį – aukštosios mokyklos aiškiai įvardijo konkrečias studentų neetiško elgesio apraiškas būtent tuo metu, kai jie buvo toliausiai nuo dėstytojo, ne auditorijoje, t. y. tęsė studijas nuotoliniu būdu. Nepaisant to, teigti, kad studentų sukčiavimo atvejų padaugėjo studijuojant nuotoliniu būdu, būtų klaidinga.

Tarnybos vadovė dr. Loreta Tauginienė atkreipė dėmesį į būtinybę ieškoti pusiausvyros tarp padidintos kontrolės ir menkai išvystytos pasitikėjimo kultūros akademinėje bendruomenėje ir pakvietė susipažinti su Tarnybos parengtomis gairėmis apie akademinės etikos užtikrinimą organizuojant nuotolines studijas.