2017-06-30

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetas atidėjo Kontrolieriaus siūlomo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto svarstymą

2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas (toliau – Kontrolierius) dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 17 straipsnio 1, 11 ir 13 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.

Pažymėtina, kad pateikto minėto įstatymo projekto svarstymas atidėtas, todėl Kontrolierius ir toliau negalės nagrinėti skundų bei atlikti tyrimų dėl galimų procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų vidaus teisės aktuose, pažeidimų.

Primename, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusio Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad Kontrolierius – „valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus ir inicijuojantis tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo“, t. y. Kontrolieriui buvo nustatyti įgaliojimai nagrinėti skundus ir inicijuoti tyrimus dėl visų procedūrų, ne tik dėl nustatytų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose. Tačiau 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai, 17 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad Kontrolierius „nagrinėja skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų“.

Kadangi mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksai procedūrų nereglamentuoja – procedūros yra įtvirtintos teisės aktuose – Kontrolierius 2017 m. sausio 31 d. pateikė pasiūlymus dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo Lietuvos Respublikos Seimui, o 2017 m. vasario 8 d., pateikė Lietuvos Respublikos Seimo valdybai, Seimo Švietimo ir mokslo komitetui prašymą kaip galima skubiau imtis veiksmų, užtikrinant Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pakeitimą ir akademinės bendruomenės narių teisėtus lūkesčius, tačiau ir toliau lieka galioti Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta Kontrolieriaus kompetenciją susiaurinanti nuostata.