×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2015-04-17

Dėmesys aukštųjų mokyklų bendra(darbia)vimo kultūrai

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas ragina būsimus studentus atsakingai rinktis aukštąją mokyklą, kurioje ketina siekti aukštojo mokslo diplomo. Abiturientai (ir ne tik) turėtų atkreipti dėmesį į tai, kokių etikos ir / ar procedūrų pažeidimų yra užfiksuota konkrečiose mokymo įstaigose, kokią bendra(darbia)vimo kultūrą renkasi ir vykdo mokymo įstaigos, užmegzdamos ryšius su kitomis institucijomis ar įstaigomis. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius susiduria su atvejais, kai aukštosios mokyklos ignoruoja prašymus pateikti informaciją ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius negali vykdyti jam pavestų funkcijų. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, visos trys šalys – skundo (pranešimo) pareiškėjas, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba ir aukštoji mokykla – patiria nesklandumų, t. y. pareiškėjas laukia sprendimo neribotą laiką, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius negali vykdyti skundo (pranešimo) tyrimo be reikalingos informacijos, mokymo įstaiga praranda pasitikėjimą, formuojama neigiama nuomonė apie konkrečią aukštąją mokyklą, neefektyviai naudojamas įstaigų laikas.

Būsimi (ir esami) studentai Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų tarnybos tinklalapyje gali susipažinti su akademinės bendruomenės etikos ir procedūrų pažeidimais. Čia yra skelbiama informacija apie priimtus sprendimus ir šiuo metu nagrinėjamus skundus ir atliekamus tyrimus. 2014 m. duomenimis yra priimta 18 sprendimų, 2015 m. – 9 sprendimai. Šiuo metu Tarnyboje vykdomas 1 tyrimas Kontrolieriaus iniciatyva ir nagrinėjami 9 skundai (iš jų 7 yra pradėti šiais metais).

Akademinės etikos laikymasis ir puoselėjimas parodo mokslo ir studijų institucijos požiūrį į akademinę bendruomenę, atsakingą ir skaidrų mokymo(si) procesą, formuoja teigiamą mokslo ir studijų institucijos įvaizdį akademinėje erdvėje. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius kviečia mokslo ir studijų institucijas efektyviau ir glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant su akademine etika ir procedūromis susijusias problemas.