2014-05-28

Dėl pretendentų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas mokslo darbų vertinimo tvarkos

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius) informuoja apie pretendentų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas mokslo ir studijų institucijose mokslo darbų vertinimo, neturint  apibrėžtų aiškių vertinimo kriterijų ir procedūrų, problemą.

Kontrolierius pažymi, kad pretendentų į minėtas pareigas atestacija yra jų pedagoginės bei mokslinės ir metodinės veiklos per kadenciją ir jų atitikties pareigoms vertinimas, kuris turėtų būti atliekamas vadovaujantis vertinimo kriterijais, tokiais kaip mokslinio darbo reikšmingumas pagal tam tikrą mokslo kryptį, šių darbų priskyrimas konkrečiai mokslinei produkcijai, publikacijų lygio nustatymas ir kt., šių kriterijų vertinimo skale (pvz., mokslinis darbas yra išskirtinis, labai geras, geras, vidutinis, sunku įvertinti) ir apibrėžtomis procedūromis.  Atestacijos komisijos nariai tokio vertinimo metu turėtų užpildyti atitinkamus dokumentus (lenteles, atestacijos korteles ir pan.), kuriuose būtų pateiktas pagrįstas pretendentų mokslo darbų vertinimas ir išvada dėl jų (pretendentų) atitikties pareigoms.

Tokių vertinimo procedūrų įtvirtinimu siekiama skaidraus, objektyvaus pretendentų vertinimo bei aukštos etinės ir organizacinės mokslo ir studijų institucijos kultūros.

Atsižvelgdamas į tai, Kontrolierius skatina visas Lietuvoje veiklą vykdančias mokslo ir studijų institucijas pretendentų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas akademinę veiklą vertinti vadovaujantis reglamentuotais vertinimo kriterijais ir procedūromis.