×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
2. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais;
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;
6. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;
7. Pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus bei nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
8. Nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
9. Pagal priskirtas funkcijas rengia įstaigos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės įstaigos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
10. Tobulina kvalifikaciją bei skaito pranešimus, esant poreikiui ir anglų kalba, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, tarnybomis ir organizacijomis, taip pat tarptautinėmis institucijomis;
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų; kalbos mokėjimo lygis – B2;
3. Atitikimas kitiems reikalavimams: valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus; gebėti dirbti su Administracinių nusižengimų registru (ANR).

Atnaujinta: 2023-05-17