×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Vyriausiasis specialistas

Valstybės tarnautojo funkcijos:
1. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
2. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;
5. Pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus bei nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – teisė;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų; kalbos mokėjimo lygis – B2;
3. Atitikimas kitiems reikalavimams: valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus; gebėti dirbti su Administracinių nusižengimų registru (ANR).