×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą;
2. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;
3. Rengia rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų bei kitas rekomendacijas (gaires) ir teikia pasiūlymus kontrolieriui dėl kitų akademinės etikos prevencijos priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;
4. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6. Pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija: studijų krypčių grupė – teisė, kryptis – teisė arba studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai, kryptis – politikos mokslai arba studijų krypčių grupė – verslo ir viešoji vadyba, kryptis – viešasis administravimas;
2. Darbo patirtis – aukštojo mokslo srities patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų arba vokiečių, arba prancūzų; kalbos mokėjimo lygis – B2;
4. Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis; valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.