Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia įsakymų dėl Tarnybos personalo pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimo, priėmimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, skatinimo, materialinių pašalpų skyrimo ir kitais personalo administravimo klausimais projektus;
2. rengia darbo sutarčių projektus, tvarko jų apskaitą;
3. vykdo Tarnybos veiklos dokumentų, susijusių su personalo administravimu, valdymą: rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
4. pildo duomenis Valstybės tarnybos departamento informacinėje sistemoje (registre) ir užtikrina jų tikslumą;
5. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje;
6. instruktuoja Tarnybos darbuotojus dėl priešgaisrinės saugos, darbuotojų darbo saugos ir sveikatos reikalavimų;
7. rengia ir tvarko Tarnybos darbuotojų priešgaisrinės saugos ir darbo saugos ir sveikatos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
8. užtikrina Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų stebėseną, inicijuoja šių teisės aktų projektų rengimą ir keitimą, rengia vidaus teisės aktų projektus personalo administravimo klausimais;
9. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) atlieka Tarnybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;
10. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
11. vykdo kitus akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, teisės ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų profesinio darbo patirtį;
3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
6. mokėti bent vieną iš šių užsienio kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B1 lygiu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

Atnaujinta: 2023-07-24