Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tvarko finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
2. teikia finansinių ataskaitų rinkinio duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
3. teikia finansinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau – kontrolierius), auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
4. teikia kontrolieriui pasiūlymus su Tarnybos finansų klausimais (planuojant biudžetinius asignavimus, finansinių išteklių naudojimo ir ūkinės - finansinės veiklos klausimais ir kt.);
5. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
6. rengia finansinę atskaitomybę ir ją teikia teisės aktuose nurodytiems subjektams;
7. užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
8. teisingai ir laiku apskaičiuoja bei išmoka darbo užmokestį;
9. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda gyventojų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;
10. atsako už finansinių dokumentų, blankų ir kitų materialinių vertybių saugumą;
11. atsako už paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku;
12. sutvarko po bylų užbaigimo buhalterinius dokumentus archyviniam saugojimui ir priduoda į archyvą pagal dokumentacijos planą;
13. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
14. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekonominę ir finansinę biudžetinių įstaigų veiklą;
3. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir savarankiškai priimti sprendimus;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos FVAIS, algos skaičiavimo bei apmokėjimų už paslaugas ir prekes VBAMS programomis.

Atnaujinta: 2023-10-18