Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka darbo vietų kompiuterių administratoriaus funkcijas: užtikrina darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų telefonų ir kitos kompiuterinės įrangos techninės ir programinės įrangos darbą;
2. atlieka darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų telefonų ir kitos kompiuterinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus;
3. teikia pasiūlymus dėl darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų, išmaniųjų telefonų ir kitos kompiuterinės įrangos racionalaus naudojimo, nustato darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų, kitos kompiuterių techninės ir programinės įrangos reikalavimus, sandarą ir poreikį, rengia darbo vietų kompiuterių, spausdintuvų ir kitos įrangos technines specifikacijas, dalyvauja diegiant ir priimant šią techninę ir programinę įrangą;
4. tvarko duomenis apie darbo vietų kompiuterius, spausdintuvus, išmaniuosius telefonus ir kitą kompiuterinę įrangą, kompiuteriuose įdiegtą programinę įrangą, rengia perduodamos darbuotojams tarnybiniam naudojimui kompiuterinės ir programinės įrangos sąrašus;
5. konsultuoja naudotojus dėl kompiuterio, spausdintuvo, išmanaus telefono ir kitos techninės ir programinės įrangos naudojimo;
6. teikia pasiūlymus dėl Tarnybos interneto svetainės tobulinimo, vykdo Tarnybos interneto svetainės naudotojų teisių administravimą;
7. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, susijusius su Tarnybos informacinių sistemų priežiūra ir modernizavimu;
8. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
9. vykdo kitus akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
3. išmanyti interneto technologijas, kompiuterių sandarą, operacines sistemas ir kitą sisteminę programinę įrangą;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo vietų kompiuterių elektroninės informacijos saugą bei viešuosius pirkimus;
5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, organizacinius ir informacinius dokumentus;
6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant analitinius dokumentus ir pažymas.