Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi užtikrinimo ir prevencijos priemonių ir jas įgyvendina;
2. akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) pavedimu atlieka analitinius tyrimus, teikia išvadas ir siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi, siekiant kaupti ir apibendrinti duomenis, naudojamus rekomendacijoms (gairėms);
3. renka informaciją ir rengia medžiagą (tyrimams, prezentacijai ir t. t.), tobulina kvalifikaciją bei skaito pranešimus, esant poreikiui ir anglų kalba, bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, tarnybomis ir organizacijomis, taip pat tarptautinėmis institucijomis;
4. organizuoja teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;
5. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;
6. tvarko vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus;
7. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ar organizuoja jo rengimą, atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną;
8. kontroliuoja, kaip Tarnybos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;
9. organizuoja ir (ar) rengia mokymus, orientuotus į Tarnybos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą;
10. įvertina, ar Tarnybos parengti dokumentai atitinka lietuvių bendrinės kalbos normas, juos redaguoja ir teikia pastabas;
11. rengia oficialias kontrolieriaus sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešus tekstus;
12. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
13. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių, ar ugdymo, ar gyvybės, ar sveikatos, ar technologijų, ar fizinių, ar matematikos mokslų, ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinę darbo patirtį;
3. būti susipažinęs ir mokėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybinės kalbos vartojimą;
4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

Atnaujinta: 2024-06-17