×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Kristina Pažusytė

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, skirtus Tarnybos funkcijoms įgyvendinti, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
2. nagrinėja pareiškėjų skundus, pranešimus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; teikia kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo, pranešimo ar atlikto tyrimo ir rengia sprendimų projektus;
3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolų dėl administracinių nusižengimų projektus;
4. vertina ir teikia kontrolieriui išvadas dėl sprendimų projektų;
5. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
6. kontrolieriaus pavedimu atstovauja Tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;
7. kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Seimo, Vyriausybės, mokslo ir studijų institucijų tarybų, senatų, kitų valdymo ar savivaldos organų posėdžiuose, pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje, kai svarstomi klausimai, susiję su Tarnybos veikla arba kontrolieriaus atliekamu tyrimu;
8. siekdamas tinkamai atstovauti Tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus, kontrolieriui rengia pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus kontrolieriui dėl teismuose nagrinėjamų su Tarnybos veikla susijusių bylų eigos;
9. rengia asmens duomenų tvarkymo Tarnyboje taisykles ir kitus su jomis susijusius dokumentus pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia kontrolieriui siūlymus dėl jų įgyvendinimo tobulinimo;
10. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį teisės srityje;
3. būti susipažinusiam su įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, ir gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Tarnybos veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B1 lygiu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis.