×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Kristina Pažusytė

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus;
2. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus;
3. Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją;
4. Atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolų dėl administracinių nusižengimų projektus;
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;
7. Rengia asmens duomenų tvarkymo Tarnyboje taisykles ir kitus su jomis susijusius dokumentus pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir teikia kontrolieriui siūlymus dėl jų įgyvendinimo tobulinimo;
8. Pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija: studijų krypčių grupė – teisė, kryptis – teisė; arba studijų krypčių grupė – socialiniai mokslai, kryptis – nenustatyta; arba studijų krypčių grupė – verslo ir viešoji vadyba, kryptis – viešasis administravimas;
2. Darbo patirtis – teisinio darbo patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų arba prancūzų, arba vokiečių; kalbos mokėjimo lygis – B2;
4. Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis; valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.