×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Kamilė Kapočiūtė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. nagrinėja pareiškėjų skundus, pranešimus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; teikia kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo, pranešimo ar atlikto tyrimo ir rengia sprendimų projektus;
2. rengia rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų bei kitas rekomendacijas (gaires) ir teikia pasiūlymus kontrolieriui dėl kitų akademinės etikos prevencijos priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;
3. teikia kontrolieriui siūlymus dėl kontrolieriaus rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo), dėl reikiamų raštų projektų parengimo;
4. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
5. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokslo ir studijų institucijose ir / ar valstybinėse institucijose, koordinuojančiose aukštųjų mokyklų veiklą, ir / ar institucijose, organizacijose ir įstaigose, prisidedančiose prie mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo, mokslo ir / ar studijų administravimo srityje;
3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktiškai;
6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B1 lygiu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis.