Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia ir įgyvendina Tarnybos veiklos komunikacijos ir viešinimo strategiją bei planą, teikia akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau – kontrolierius) pasiūlymus dėl Tarnybos komunikacijos bei viešinimo tobulinimo, Tarnybos įvaizdžio gerinimo;
2. rengia informaciją visuomenei apie Tarnybos veiklą ir ją suderinęs su kontrolieriumi skelbia Tarnybos interneto svetainėje ir Tarnybos socialiniuose tinkluose;
3. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia viešosios informacijos rengėjams informaciją;
4. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių viešąją informaciją apie Tarnybą;
5. rengia Tarnybos dokumentų leidybinius projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus;
6. nustato Tarnybos reprezentacinių priemonių poreikį ir rengia technines specifikacijas joms įsigyti;
7. organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, visuomenės nuomonės tyrimus, apklausas ir kitus Tarnybos komunikacijos ir veiklos viešinimo renginius;
8. rengia oficialias kontrolieriaus sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešus tekstus;
9. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
10. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės komunikacijos ar žurnalistikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės rinkodaros studijų krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;
3. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

Atnaujinta: 2024-06-03