×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi užtikrinimo ir prevencijos priemonių ir jas organizuoja;
2. rengia siūlymus užsienio valstybių institucijoms, tarnyboms ir organizacijoms, taip pat tarptautinėms institucijoms dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nustatymo ir prevencijos priemonių taikymo;
3. kontrolieriaus pavedimu atlieka analitinius tyrimus, teikia išvadas ir siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi bei pažeidimų, siekiant kaupti ir apibendrinti duomenis, naudojamus rekomendacijoms (gairėms), rengiant teisės aktų projektus bei priimant sprendimus;
4. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
5. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos ar socialinių mokslų, ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;
3. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

Atnaujinta: 2022-09-19