×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
1. vykdo Tarnybos personalo administravimo funkcijas, atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius;
2. rengia pareigybių aprašymus, einamųjų metų valstybės tarnautojų mokymo planą;
3. organizuoja Tarnybos personalo priėmimą į pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, leidimo dirbti kitą darbą išdavimą, atskiro darbo grafiko nustatymą, priedų ir priemokų nustatymą, materialinių pašalpų išmokėjimą, nuobaudų, skatinimų skyrimą, siuntimą į tarnybines komandiruotes;
4. instruktuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, dėl priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
5. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje;
6. rengia ir tvarko Tarnybos darbuotojų darbo saugos ir sveikatos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.);
7. vykdo Tarnybos veiklos dokumentų, susijusių su personalo administravimu, valdymą: rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
8. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
9. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
2. turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo patirtį;
3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;
4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B1 lygiu;
7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

Atnaujinta: 2019.12.31