×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Antanas Leparskas

Valstybės tarnautojo funkcijos:
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais;
2. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
3. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;
4. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus;
6. Pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus bei nagrinėja administracinių nusižengimų bylas.
Valstybės tarnautojui keliami specialieji reikalavimai:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 1.2. studijų kryptis – teisė (arba).
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 2.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų; 2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams: 3.1. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus.