×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi užtikrinimo ir prevencijos priemonių ir jas organizuoja;
2. kontrolieriaus pavedimu atlieka analitinius tyrimus, teikia išvadas ir siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi bei pažeidimų, siekiant kaupti ir apibendrinti duomenis, naudojamus rekomendacijoms (gairėms), rengiant teisės aktų projektus bei priimant sprendimus;
3. įgyvendina korupcijos prevencijos nuostatas: atlieka visuomenės ir Tarnybos darbuotojų antikorupcinį švietimą, analizuoja Tarnybos veiklos sritis ir teikia siūlymus ir stebi Tarnybos veiklą korupciniu pobūdžiu;
4. įvertina, ar Tarnybos parengti dokumentai atitinka lietuvių bendrinės kalbos normas, juos redaguoja ir teikia pastabas;
5. rengia oficialias kontrolieriaus sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešus tekstus;
6. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
7. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
2. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, darbo santykius, valstybinės kalbos vartojimą, sugebėti juos taikyti darbe;
3. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B2 lygiu;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.