×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Mindaugas Židonis

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. priima pareiškėjus, juos konsultuoja skundų, pranešimų pateikimo klausimais, vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius kontrolieriaus pavedimus;
2. kontrolieriaus pavedimu renka statistinius duomenis, susijusius su Tarnybos veikla;
3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tarnybos veiklos dokumentų valdymą: rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir perdavimą valstybės archyvui;
4. pagal kompetenciją inicijuoja ir vykdo prekių ir paslaugų pirkimus, susijusius su Tarnybos kanceliarijos darbo užtikrinimu, rengia viešųjų pirkimų planus, pildo supaprastintų pirkimų žurnalą;
5. rūpinasi materialinių vertybių išdavimu, darbo priemonėmis ir darbo vieta;
6. atsako už sutarčių, susijusių su Tarnybos ūkio reikalais, vykdymą;
7. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;
8. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities komunikacijos krypties (archyvistika) išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje dirbant su dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis;
3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, informacijos teikimą ir ribojimą, gebėti juos taikyti praktikoje;
5. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B1 lygiu;
6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.