×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. administruoja Tarnybos tinklalapį, elektroninį paštą, persiunčia informaciją pagal kompetenciją darbuotojams, konsultuoja interesantus dėl informacijos gavimo ar pateikimo;
2. rengia Tarnybos dokumentacijos planą ir derina jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;
3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Tarnybos veiklos dokumentų tvarkymą: rengimą, registravimą, apskaitą, saugojimą ir perdavimą valstybės archyvui;
4. inicijuoja ir vykdo prekių ir paslaugų pirkimus, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už pirkimo sutarčių vykdymą;
5. rūpinasi materialinių vertybių išdavimu darbuotojams, jų apskaita, nurašymu;
6. konsultuoja Tarnybos darbuotojus dokumentų valdymo ir viešųjų pirkimų klausimais;
7. teikia reikalingą informaciją Tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos rengėjams;
8. vykdo kitus akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos eikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį dokumentų valdymo srityje dirbant su dokumentų valdymo informacine sistema ir (ar) viešųjų pirkimų srityje;
3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarnybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, jų archyvavimą, mažos vertės pirkimus, gebėti juos taikyti praktikoje;
5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dokumentų valdymo informacine sistema.

Atnaujinta: 2022-04-06