×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2020-02-25

Akademinės etikos užtikrinimas viena iš mokslinių tyrimų tobulinimo strategijų

Vasario 20–22 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Loreta Tauginienė ir vyriausioji specialistė (analitikė) Gintarė Židonė dalyvavo REWARD ir EQUATOR tinklų organizuotoje 3-ioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje kartu su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis (pvz., mokslinius tyrimus finansuojančiomis organizacijomis, leidėjais, mokslo žurnalų redaktoriais, tarptautiniais tinklais ir kt.) aptarti mokslinės veiklos iššūkius ir jų sprendimus. Joje diskutuota, kaip sustiprinti etikos komiteto vaidmenį, tobulinti atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą, gerinti recenzavimo kokybę, skatinti atliktų tyrimų patikimumo pakartojimą siekiant išvengti tolimesnio mokslui skirtų išteklių švaistymo (angl. research waste). Minėtiems pokyčiams pasiekti tarptautinė bendruomenė rengia į konkrečią problemą orientuotas gaires.

Daugiausia dėmesio skirta diskutuoti apie biomedicinos mokslinių tyrimų etikos problemas. Šios srities akademinei bendruomenei svarbu rasti sprendimo būdų, kaip sąžiningai atlikti mokslinius tyrimus, kokią įtaką turi išankstinė mokslinių tyrimų atlikimo registravimo sistema. Taip pat buvo pristatytos įvairios atskirų mokslo ir studijų institucijų doktorantų mokymų iniciatyvos, kalbėtasi apie duomenų atvėrimo ir duomenų apsaugos, ataskaitų skelbimo, tyrėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo klausimais.

Taip pat pastebėta tarptautinė tendencija, kad vis daugiau mokslo žurnalų redaktorių plečia mokslo žurnalo valdymo struktūrą įtraukdami mokslinių tyrimų sąžiningumo vadybininkus / koordinatorius, kurie prisideda prie mokslo žurnalo kokybės užtikrinimo. Toks žingsnis svarbus norint išsaugoti mokslo žurnalų cituojamumo indeksą.