×

Šriftas:

Fonas:

Iliustracijos:

2014-05-09

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius priima sprendimus ir dėl akademinės etikos, ir dėl procedūrų pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius), atsižvelgdamas į tai, kad daugėja skundų dėl akademinių procedūrų pažeidimų, pažymi, jog jis priima sprendimus ir dėl akademinės etikos, ir dėl procedūrų (mokslo laipsnių suteikimo, konkurso priimti į pareigas organizavimo ir vykdymo, konkurso laimėtojo nustatymo ir pan.) pažeidimų. Priimdamas sprendimus, Kontrolierius vadovaujasi nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, mokslo ir studijų institucijų patvirtintais dokumentais ir juose įtvirtintais reikalavimais procedūroms, taip pat užsienio šalių gerąja patirtimi ir rekomendacijomis (Europos Komisijos 2005 m. kovo 11 d. rekomendacija dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso, kurioje nurodyta, jog „mokslininkų finansuotojai ar darbdaviai, atliekantys priimančiųjų į darbą vaidmenį, turėtų būti atsakingi už atviras, skaidrias ir tarptautiniu mastu palyginamas mokslininkų atrankos ir priėmimo į darbą procedūras.“).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas suteikia Kontrolieriui teisę įpareigoti mokslo laipsnį suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl mokslo laipsnio suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo, jeigu šie sprendimai buvo priimti pažeidžiant nustatytus akademinės etikos principus arba procedūras.

Atsižvelgdamas į tai, Kontrolierius skatina visas Lietuvoje veikiančias mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos reikalavimų ir vadovautis akademinėmis procedūromis, nustatytomis mokslo ir studijų institucijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Statutuose, reglamentuose ir kt.).